قالی فرش دستبافت - قالی کرمون - قالیچه - قالی ترکمن - فرش مدرن - فرش دستبافت- ماشینی دستیافت - رج - ایران - ایرانی - ابریشم - قالیچه

قالی هشت ضلعی

نام :

نقش ماهی

طرح :

1.5 متر

قطر :

1/5  سانت

ضخامت :

حاشیه افسری

: حاشیه

 

قیمت :

 

فرش دقیقیان - www.daghighian.co - فرش دستباف - تابلو فرش - گلیم و قالیچه - نقش ماهی - قالی - فرش ایرانی - بازار فرش
فرش دقیقیان - www.daghighian.co - فرش دستباف - تابلو فرش - گلیم و قالیچه - نقش ماهی
قالی فرش دستبافت - قالی کرمون - قالیچه - قالی ترکمن - فرش مدرن - فرش دستبافت- ماشینی دستیافت - رج - ایران - ایرانی - ابریشم - قالیچه

فرش دقیقیان - www.daghighian.co - فرش دستباف - تابلو فرش - گلیم و قالیچه - نقش ماهی - قالی - فرش ایرانی - بازار فرش
فرش دقیقیان - www.daghighian.co - فرش دستباف - تابلو فرش - گلیم و قالیچه - نقش ماهی
قالی فرش دستبافت - قالی کرمون - قالیچه - قالی ترکمن - فرش مدرن - فرش دستبافت- ماشینی دستیافت - رج - ایران - ایرانی - ابریشم - قالیچه

فرش دقیقیان - www.daghighian.co - فرش دستباف - تابلو فرش - گلیم و قالیچه - نقش ماهی - قالی - فرش ایرانی - بازار فرش
فرش دقیقیان - www.daghighian.co - فرش دستباف - تابلو فرش - گلیم و قالیچه - نقش ماهی
قالی فرش دستبافت - قالی کرمون - قالیچه - قالی ترکمن - فرش مدرن - فرش دستبافت- ماشینی دستیافت - رج - ایران - ایرانی - ابریشم - قالیچه

فرش دقیقیان - www.daghighian.co - فرش دستباف - تابلو فرش - گلیم و قالیچه - نقش ماهی - قالی - فرش ایرانی - بازار فرش