قالی فرش دستبافت - فرش دستبافت 8 ضلعی - نقش ماهی فرش دستبافت   فرش دستبافت -دستباف - ابریشم - فرش -

قالی هشت ضلعی

نام :

نقش ماهی

طرح :

50

تعداد رج :

1/5  سانت

ضخامت :

حاشیه افسری

: حاشیه

شروع قیمت از 15 میلیون تومان

قیمت :

فرش دقیقیان - www.daghighian.co - فرش دستباف - تابلو فرش - گلیم و قالیچه - نقش ماهی - قالی - فرش ایرانی - بازار فرش
فرش دقیقیان - www.daghighian.co - فرش دستباف - تابلو فرش - گلیم و قالیچه - نقش ماهی
 قالی فرش دستبافت - فرش دستبافت 8 ضلعی - نقش ماهی فرش دستبافت   فرش دستبافت -دستباف - ابریشم - فرش -

فرش دقیقیان - www.daghighian.co - فرش دستباف - تابلو فرش - گلیم و قالیچه - نقش ماهی - قالی - فرش ایرانی - بازار فرش
فرش دقیقیان - www.daghighian.co - فرش دستباف - تابلو فرش - گلیم و قالیچه - نقش ماهی
 قالی فرش دستبافت - فرش دستبافت 8 ضلعی - نقش ماهی فرش دستبافت   فرش دستبافت -دستباف - ابریشم - فرش -

فرش دقیقیان - www.daghighian.co - فرش دستباف - تابلو فرش - گلیم و قالیچه - نقش ماهی - قالی - فرش ایرانی - بازار فرش
فرش دقیقیان - www.daghighian.co - فرش دستباف - تابلو فرش - گلیم و قالیچه - نقش ماهی
 قالی فرش دستبافت - فرش دستبافت 8 ضلعی - نقش ماهی فرش دستبافت   فرش دستبافت -دستباف - ابریشم - فرش -

فرش دقیقیان - www.daghighian.co - فرش دستباف - تابلو فرش - گلیم و قالیچه - نقش ماهی - قالی - فرش ایرانی - بازار فرش