قالی گرد نقش ماهی قطر 1.5 متر

رنگ کرم حاشیه پیازی 50 رج

قالی فرش دستبافت - قالی گرد - رج - قالی طرح - طرح ماهی - دستبافت - فرش دستبافت - قالی کرمون - ایرانی - فرش ابریشم - ابریشم - فرش ایرانی -

قالی نقش ماهی گرد

نام :

نقش ماهی کرم

طرح :

50

تعداد رج :

1/5  سانت

ضخامت :

حاشیه پیازی

: حاشیه

شروع قیمت از15 میلیون تومان

قیمت :

قطر 2 متر شروع قیمت از 25 میلیون تومان

فرش دقیقیان - www.daghighian.co - فرش دستباف - تابلو فرش - گلیم و قالیچه - نقش ماهی - قالی - فرش ایرانی - بازار فرش
فرش دقیقیان - www.daghighian.co - فرش دستباف - تابلو فرش - گلیم و قالیچه - نقش ماهی
قالی فرش دستبافت - قالی گرد - رج - قالی طرح - طرح ماهی - دستبافت - فرش دستبافت - قالی کرمون - ایرانی - فرش ابریشم - ابریشم - فرش ایرانی -

فرش دقیقیان - www.daghighian.co - فرش دستباف - تابلو فرش - گلیم و قالیچه - نقش ماهی - قالی - فرش ایرانی - بازار فرش
فرش دقیقیان - www.daghighian.co - فرش دستباف - تابلو فرش - گلیم و قالیچه - نقش ماهی
قالی فرش دستبافت - قالی گرد - رج - قالی طرح - طرح ماهی - دستبافت - فرش دستبافت - قالی کرمون - ایرانی - فرش ابریشم - ابریشم - فرش ایرانی -

فرش دقیقیان - www.daghighian.co - فرش دستباف - تابلو فرش - گلیم و قالیچه - نقش ماهی - قالی - فرش ایرانی - بازار فرش
فرش دقیقیان - www.daghighian.co - فرش دستباف - تابلو فرش - گلیم و قالیچه - نقش ماهی
قالی فرش دستبافت - قالی گرد - رج - قالی طرح - طرح ماهی - دستبافت - فرش دستبافت - قالی کرمون - ایرانی - فرش ابریشم - ابریشم - فرش ایرانی -

فرش دقیقیان - www.daghighian.co - فرش دستباف - تابلو فرش - گلیم و قالیچه - نقش ماهی - قالی - فرش ایرانی - بازار فرش