قالی 12 متری نقش ماهی طرح قاب قرآن

رنگ سرمه ای حاشیه افسری پنجاه رج

قالی نقش ماهی 12 متری

نقش ماهی قاب قرآن

50

1/5  سانت

حاشیه سبز

 

نام :

طرح :

تعداد رج :

ضخامت :

: حاشیه

قیمت :

- فرش دستبافت سرمه ای - فرش دستبافت طرح گلیم - فرش گبه - فرش طرح قران - طرح  قرآنی - فرش دقیقیان - فرش دستبافت طرح قاب قران -
 فرش دستبافت سرمه ای - فرش طرح گلیم - فرش گبه - فرش دستبافت طرح قران - طرح  قرآنی - فرش دقیقیان - فرش دستبافت طرح قاب قران -

فرش دقیقیان - www.daghighian.co - فرش دستباف - تابلو فرش - گلیم و قالیچه - نقش ماهی - قالی - فرش ایرانی - بازار فرش
فرش دقیقیان - www.daghighian.co - فرش دستباف - تابلو فرش - گلیم و قالیچه - نقش ماهی
 فرش دستبافت سرمه ای - فرش طرح گلیم - فرش گبه - فرش دستبافت طرح قران - طرح  قرآنی - فرش دقیقیان - فرش دستبافت طرح قاب قران -
- فرش دستبافت سرمه ای - فرش دستبافت طرح گلیم - فرش گبه - فرش طرح قران - طرح  قرآنی - فرش دقیقیان - فرش دستبافت طرح قاب قران -

فرش دقیقیان - www.daghighian.co - فرش دستباف - تابلو فرش - گلیم و قالیچه - نقش ماهی - قالی - فرش ایرانی - بازار فرش
فرش دقیقیان - www.daghighian.co - فرش دستباف - تابلو فرش - گلیم و قالیچه - نقش ماهی
 فرش دستبافت سرمه ای - فرش طرح گلیم - فرش گبه - فرش دستبافت طرح قران - طرح  قرآنی - فرش دقیقیان - فرش دستبافت طرح قاب قران -
- فرش دستبافت سرمه ای - فرش دستبافت طرح گلیم - فرش گبه - فرش طرح قران - طرح  قرآنی - فرش دقیقیان - فرش دستبافت طرح قاب قران -

فرش دقیقیان - www.daghighian.co - فرش دستباف - تابلو فرش - گلیم و قالیچه - نقش ماهی - قالی - فرش ایرانی - بازار فرش
فرش دقیقیان - www.daghighian.co - فرش دستباف - تابلو فرش - گلیم و قالیچه - نقش ماهی
 فرش دستبافت سرمه ای - فرش طرح گلیم - فرش گبه - فرش دستبافت طرح قران - طرح  قرآنی - فرش دقیقیان - فرش دستبافت طرح قاب قران -
- فرش دستبافت سرمه ای - فرش دستبافت طرح گلیم - فرش گبه - فرش طرح قران - طرح  قرآنی - فرش دقیقیان - فرش دستبافت طرح قاب قران -

فرش دقیقیان - www.daghighian.co - فرش دستباف - تابلو فرش - گلیم و قالیچه - نقش ماهی - قالی - فرش ایرانی - بازار فرش