قالی 12 متری نقش ماهی طرح شمعدانی

رنگ سرمه ای حاشیه افسری پنجاه رج

قالی نقش ماهی 12 متری

نقش ماهی شمعدانی

50

1/5  سانت

حاشیه افسری

شروع قیمت از:

تک از 8 میلیون تومان

جفت از 17 میلیون تومان

نام :

طرح :

تعداد رج :

ضخامت :

: حاشیه

قیمت :

فرش دستبافت ایرانی  فرش ابریشم  فرش جدید  فرش اسپرت  فرش کرمون  فرشهای ابریشم  دستبافت  فرش دستباف  فرش شنل  فرشهای شنل
فرش دستبافت ایرانی  فرش ابریشم  فرش جدید  فرش اسپرت  فرش کرمون  فرشهای ابریشم  دستبافت  فرش دستباف  فرش شنل  فرشهای شنل فرش دستبافت ایرانی  فرش ابریشم  فرش جدید  فرش اسپرت  فرش کرمون  فرشهای ابریشم  دستبافت  فرش دستباف  فرش شنل  فرشهای شنل

فرش دقیقیان - www.daghighian.co - فرش دستباف - تابلو فرش - گلیم و قالیچه - نقش ماهی - قالی - فرش ایرانی - بازار فرش
فرش دقیقیان - www.daghighian.co - فرش دستباف - تابلو فرش - گلیم و قالیچه - نقش ماهی
فرش دستبافت ایرانی  فرش ابریشم  فرش جدید  فرش اسپرت  فرش کرمون  فرشهای ابریشم  دستبافت  فرش دستباف  فرش شنل  فرشهای شنل
فرش دستبافت ایرانی  فرش ابریشم  فرش جدید  فرش اسپرت  فرش کرمون  فرشهای ابریشم  دستبافت  فرش دستباف  فرش شنل  فرشهای شنل فرش دستبافت ایرانی  فرش ابریشم  فرش جدید  فرش اسپرت  فرش کرمون  فرشهای ابریشم  دستبافت  فرش دستباف  فرش شنل  فرشهای شنل

فرش دقیقیان - www.daghighian.co - فرش دستباف - تابلو فرش - گلیم و قالیچه - نقش ماهی - قالی - فرش ایرانی - بازار فرش
فرش دقیقیان - www.daghighian.co - فرش دستباف - تابلو فرش - گلیم و قالیچه - نقش ماهی
فرش دستبافت ایرانی  فرش ابریشم  فرش جدید  فرش اسپرت  فرش کرمون  فرشهای ابریشم  دستبافت  فرش دستباف  فرش شنل  فرشهای شنل
فرش دستبافت ایرانی  فرش ابریشم  فرش جدید  فرش اسپرت  فرش کرمون  فرشهای ابریشم  دستبافت  فرش دستباف  فرش شنل  فرشهای شنل فرش دستبافت ایرانی  فرش ابریشم  فرش جدید  فرش اسپرت  فرش کرمون  فرشهای ابریشم  دستبافت  فرش دستباف  فرش شنل  فرشهای شنل

فرش دقیقیان - www.daghighian.co - فرش دستباف - تابلو فرش - گلیم و قالیچه - نقش ماهی - قالی - فرش ایرانی - بازار فرش
فرش دقیقیان - www.daghighian.co - فرش دستباف - تابلو فرش - گلیم و قالیچه - نقش ماهی
فرش دستبافت ایرانی  فرش ابریشم  فرش جدید  فرش اسپرت  فرش کرمون  فرشهای ابریشم  دستبافت  فرش دستباف  فرش شنل  فرشهای شنل
فرش دستبافت ایرانی  فرش ابریشم  فرش جدید  فرش اسپرت  فرش کرمون  فرشهای ابریشم  دستبافت  فرش دستباف  فرش شنل  فرشهای شنل فرش دستبافت ایرانی  فرش ابریشم  فرش جدید  فرش اسپرت  فرش کرمون  فرشهای ابریشم  دستبافت  فرش دستباف  فرش شنل  فرشهای شنل

فرش دقیقیان - www.daghighian.co - فرش دستباف - تابلو فرش - گلیم و قالیچه - نقش ماهی - قالی - فرش ایرانی - بازار فرش